Algemene voorwaarden / General conditions

1. Algemeen – General

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De Engelse vertaling is opgenomen als service voor de klanten van Engrano. In geval van twijfel, is de Nederlandse tekst leidend.
These general conditions are formulated in Dutch. The English translation is included as a service to the customers of Engrano. In case of doubt, the Dutch text is leading.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van tussen Engrano en de Koper. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Engrano waarbij de Nederlandse algemene voorwaarden bindend zijn en andere vertalingen slechts als dienst naar de Koper worden aangeboden.
These general conditions are applicable to all offers and agreements between Engrano and the Buyer. The conditions are accessible to everyone and available on the website of Engrano at which the Dutch general conditions are mandatory and other translations are only offered as a courtesy to the Buyer.

1.3
Door het plaatsen van een bestelling geeft de Koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Engrano behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
By placing an order the Buyer acknowledges that he/she agrees with the terms of delivery and payment. Engrano reserves the right to change the delivery and/or payment terms after its appointed time of expiry.

1.4
De Algemene of Specifieke voorwaarden of overeenkomsten van derden worden niet door Engrano erkend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
The General or Specific conditions or agreements of third parties are not recognized by Engrano unless agreed on in writing.

1.4
Engrano garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Engrano guarantees the product delivered satisfies the agreement and specifications as mentioned in the offer.

2. Levering – Delivery

2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Delivery takes place as long as the stock lasts.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Engrano bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Withing the framework of the rules for sales at distance Engrano will execute the orders within 30 days. In case this is not possible the consumer will be notified within 1 month after placing the order in which case he reserves the right to cancel the order without further cost.

2.3
Aan de leveringsplicht van Engrano zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Engrano geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Engrano has fulfilled its duty to deliver, except for evidence in rebuttal, once the delivery has been offered a first time at the Buyer. For delivery at a home address a report of the transporter, containing refusal of acceptation, is sufficient proof of delivery.

2.4
Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
All terms mentioned on the website are indications only. Therefore no rights can be derived from the terms mentioned.

3. Prijzen – Pricing

3.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Prices will not be increased within the duration of the offer unless legal measures make this necessary or in case the producer meanwhile applies price increases.

3.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
All prices on the website are under condition of compositor’s errors and misprints. No responsibility or liability is accepted for the consequences of compositor’s errors and misprints.

3.3
Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW, hetzij 6% (etenswaren) of 19% (overige artikelen).
All prices on the website are in EUROS and include VAT, either 6% (food) or 19% (other articles).

4. Zichttermijn / herroepingrecht – Probationary period / right of withdrawal

4.1
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Engrano heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Engrano. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Engrano er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
In case of a consumer’s buy, according to the Law sales at Distance (article 7:5 of the Civil Law) the buyer has the right to return (part of ) the goods delivered within 14 working days after delivery without further motivation. When the buyer after the end of this period has not returned the ordered goods to Engrano the buy is a fact. De buyer is obliged to notify Engrano in writing within 14 working days before returning the goods. De buyer has the obligation to proof that the goods have been returned on time, for instance by means of a proof of mail delivery. Returning the goods must be in original packaging and in unused state. If the goods have been used, encumbered or are damaged the right to dissolve of the agreement as mentioned in this section expires. Taking into account what is mentioned in the previous sentence Engrano will take care that within 14 days after receiving the returned goods in good state the complete purchase amount including costs of postage will be reimbursed to the buyer. The costs and risks of returning goods will be completely on the account of the buyer.

4.2
Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

The right of withdrawal does not count for

 • Goods for which the price is bounded to fluctuations on the financial market on which the supplier has no influence.
 • Goods that are produced according to the specification of the consumer, for instance goods made to measure or goods that have a clear personal character.
 • Goods that because of their nature cannot be returned, for instance because of hygiene or goods that can rot or age.

5. Gegevensbeheer – Data management

5.1
When you place an order with Engrano your data will be added to the customer database of Engrano. Engrano will follow the Law on Personal Register en will not provide your data to third parties. Indien u een bestelling plaatst bij Engrano dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Engrano. Engrano houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
When you place an order with Engrano your data will be added to the customer database of Engrano. Engrano will follow the Law on Personal Register en will not provide your data to third parties.

5.2
Engrano respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Engrano respects the privacy of the users of the website and will take care of a confidential application of your personal data.

5.3
Engrano maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
Engrano occasionally uses a mailing list. Every mailing contains instructions to remove yourself from this mailing list.

6. Garantie – Warranty

6.1
Engrano garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
Engrano guarantees that its products satisfy the demands on usability, reliability and durability as mentioned within reason in the agreement of purchase and therewith guarantees the factory warranty of the product delivered.

6.2
De garantietermijn van Engrano komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Engrano is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
The warranty period used by Engrano is equal to the factory warranty period. However, Engrano is never responsible for the final suitability for every individual application by the buyer, nor for possible advice with respect to the use of application of the goods.

6.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Engrano) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Engrano. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Engrano schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie indien van toepassing) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, beschadiging en bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
The buyer has the obligation to check the goods immediately after receiving. If it shows that the goods delivered are incorrect, defective or incomplete then the buyer needs to report this defects immediately in writing to Engrano before proceeding to return the goods. Possible defects or incorrectly delivered goods must be and can be reported to Engrano in writing up to a maximum of 2 months after delivery. Returning the goods must be in original packaging (including accessories and corresponding manuals if applicable) in unused state. Using, damaging and encumbering and/or resales after discovery of defects completely declines the right to reclaim and return.

6.4
Indien klachten van de afnemer door Engrano gegrond worden bevonden, zal Engrano naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Engrano en daarmee het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Engrano voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
When the complaints of the buyer are considered well-founded by Engrano, Engrano will according to its choice replace the goods at no further cost or arrange a written agreement considering reimbursement, taking into account that the liability of Engrano and therefore the amount of reimbursement is always limited to the amount of the purchase invoice. Any other liability for any other form of loss or damage is excluded among which additional compensation in whatever form, reimbursement of direct or indirect damage and lost profit.

6.5
Engrano is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Engrano is not responsible and liable for damage caused by intent or intentional recklessness.

6.6
Deze garantie geldt niet indien:

 1. en zolang de afnemer jegens Engrano in gebreke is;
 2. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
 3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Engrano en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

This warranty does not count if:

 1. the buyer still has a payment default toward Engrano;
 2. the buyer repaired or modified the delivered goods himself of have the goods repaired or modified by a third party.
 3. the delivered goods have been exposed to irregular circumstances or have been treated without care in any other way or have been treated contradictive to the indications provided by Engrano and/or the user’s instructions on the packaging.
 4. the inferiority is completely or partially the result of regulatory requirements introduced or to be introduced by the government with respect to the nature or quality of the materials used.

7. Aanbiedingen – Offers

7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Offers are without engagement unless the offer states otherwise.

7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Engrano zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
After acceptance of the offer without engagement by the buyer, Engrano reserves the right to recall or change the offer within 3 working days after receiving the acceptance of the offer.

7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Engrano slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Verbal commitments only oblige Engrano after they have been confirmed explicitly and in writing.

7.4 Aanbiedingen van Engrano gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Offers made by Engrano do not automatically apply to reorders.

7.5
Engrano kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Engrano cannot be kept to its offer if the buyer should have understood that the offer or part of the offer contains an apparent mistake or clerical error.

7.6
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Additions, changes and/or further agreements are only valid when agreed on in writing.

8. Koffieabonnementen – Coffee subscriptions

8.1
Met een koffieabonnement gaat de klant een overeenkomst aan met Engrano voor onbepaalde tijd waarbij een verplichting tot betaling geldt.
A coffee subscription is an agreement between the customer and Engrano for an unlimited time period in which the customer has the obligation to pay for deliveries.

8.2
Het koffieabonnement kan door zowel de klant als door Engrano op elk moment schriftelijk worden stopgezet zonder opgaaf van reden. Eventuele lopende betalingsverplichtingen komen echter hiermee niet te vervallen.
The coffee subscription can be cancelled by both the customer and Engrano at any moment by writing without further specification or reasoning. Cancelling the subscription does not cancel any pending payment obligations.

8.3
Bij het afsluiten van een koffieabonnement geschiedt de betaling van de eerste levering online via bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, iDeal, Credit Card, PayPal of bankoverschrijving. Met deze eerste betaling geeft de klant toestemming aan Engrano om opvolgende betalingen tot wederopzegging van het koffieabonnement middels automatische incasso te innen.
When subscribing for a coffee subscription the payment of the first delivery will be done online using, but not exclusively, iDeal, Credit card, PayPal or a bank transfer. With this first payment the customers grants Engrano the right to withdraw successive payments until cancellation of the coffee subscription using Direct Debit.

8.4
Koffieabonnementen worden op donderdag door Engrano aan de klant verstuurd. De eerste levering zal plaatsvinden op de eerstvolgende donderdag minimaal 2 dagen nadat de eerste betaling succesvol is afgerond.
Coffee subscriptions are sent out by Engrano to the customer on Thursdays. The first delivery will take place on the first Thursday with a minimum of 2 days after the first payment was successfully done.

8.5
De automatische incasso wordt door Engrano bij de klant ingehouden op de maandag van de week waarin de koffie zal worden verstuurd.
The Direct debit will be withdrawn by Engrano on the Monday of the week in which the coffee will be sent.

8.6
Engrano zal de klant minimaal 7 dagen voor het uitvoeren van de automatische incasso hier over informeren opdat de klant voldoende tijd heeft om te zorgen voor voldoende saldo. Mocht desondanks de automatische incasso mislukken zonder voorafgaande opgaaf van reden door de klant dan houdt Engrano zich het recht voor om de levering niet uit te voeren en/of het koffieabonnement te beeindigen.
Engrano will inform the customer at least 7 days before the Direct debit withdrawal will take place so that the customer has sufficient time to guarantee a sufficient bank balance. If nevertheless the Direct debit fails without a prior warning or notification from the customer Engrano serves the right to withhold the delivery and/or cancel the coffee subscription.

8.7
In geval van stornering van de automatische incasso door de klant zonder opgaaf van redenen houdt Engrano zich het recht voor om de kosten van de stornering bij de klant in rekening te brengen en het koffieabonnement te beeindigen.
If the Direct debet payment is cancelled by the customer without prior notification to Engrano, Engrano is entitled to charge the costs of the Direct debit payment cancellation to the customer and cancel the coffee subscription.

8.8
In geval de geleverde koffie niet voldoet aan de verwachting van de klant dient deze onverwijld contact op te nemen met Engrano.
In case the coffee as delivered by Engrano does not meet the expectation of the customer that customer must contact Engrano as soon as possible.

8.9
Indien het koffieabonnement door de klant wordt beeindigd op een moment dat het niet meer mogelijk is de eerstvolgende automatische incasso te annuleren dan zal Engrano binnen 7 dagen na de incassodatum het ingehouden bedrag terugstorten aan de klant.
In case the coffee subscription is cancelled by the customer at a time that it is not possible anymore to cancel the upcoming Direct debit payment, Engrano will deposit the withdrawn amount back to the customer within 7 days after the withdrawal took place.

9. Overeenkomst – Agreement

9.1
Een overeenkomst tussen Engrano en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Engrano op haalbaarheid is beoordeeld.
An agreement between Engrano and a customer comes about after Engrano has confirmed the feasibility of the order.

9.2
Engrano behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
Engrano reserves the right to decline orders without motivation, not accept orders or only accept them under condition that sending can only occur with cash on delivery or after prepayment..

10. Afbeeldingen en specificaties – Images and specifications

10.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Engrano gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
All images, photos, drawing etc., date concerning weights, sizes, colours, images of labels etc. on the website of Engrano are just approximately and indications and cannot be the motive for compensation of damage or dissolution of the agreement.

11. Overmacht – Force majeure

11.1
Engrano is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Engrano is not responsible and liable in case it cannot fulfill its commitments due to force majeure.

11.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Engrano alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Force majeure considers any strange cause or circumstance that in equity and natural justice cannot be its risk. Delay at or default of our suppliers, disturbances of the internet, disturbances in electricity, disturbances in e-mail traffic en disturbances or changes in technology provided by third parties, transport possibilities, strikes, government measures, delays in supply, default of suppliers and/or manufacturers of Engrano as well as auxiliary staff, illness of staff, defaults in auxiliary or transport means are explicitly considered force majeure.

11.3
Engrano behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Engrano gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Engrano reserves the right in case of force majeure to postpone her obligations and also reserves the right to partially or completely dissolve the agreement or claim that the content of the agreement is modified in such way that executions remains possible. In neither case Engrano is obliged to pay any penalty or compensation for damage.

11.4
Indien Engrano bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
In case Engrano already partially fulfilled its obligation when force majeure occurs or can only partially fulfill its obligations it reserves the right to partially invoice the goods delivered or to be delivered and the buyer has the obligation to settle the invoice as if it concerns a separate contract. This does not count if the part of the goods delivered or to be delivered has no independent value.

12. Aansprakelijkheid – Liability

12.1
Engrano is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
Engrano is not liable for damage to objects caused by incorrect application of the products. Before usage read the indications on the packaging and/or consult our website.

13. Eigendomsvoorbehoud – Restriction of property

13.1
Eigendom van alle door Engrano aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Engrano zolang de afnemer de vorderingen van Engrano uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Engrano wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
All goods bought and delivered by Engrano to the buyer remain property of Engrano as long as the buyer has not settled the claims with respect to the agreement as well as prior or subsequent agreements.

13.2
De door Engrano geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
The goods delivered by Engrano that fall under the restriction of property may only be resold within the framework of normal company practice and never be used as method of payment.

13.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
The buyer is not authorized to pawn or encumber in any other way goods that are under the restriction of property.

13.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Engrano of een door Engrano aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Engrano haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
The buyer already gives unconditional and irretrievable permission to Engrano or third party appointed by Engrano to, in all cases where Engrano wants to exercise its property right, to access all places where its property is located and collect and take away its property.

13.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Engrano zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
In case a third party confiscates goods under the restriction of property or apply rights to those goods the buyer has the obligation to inform Engrano as soon as reasonably possible.

13.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Engrano.
The buyer is obliged to insure goods under the restriction of property and have them insured agains fire, explosion and water damage as well as theft. The buyer is obliged to have Engrano inspect the insurance policy at first request.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter – Applicable law / place of jurisdiction

14.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
All agreements fall under Dutch law

14.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Engrano en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Engrano er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
All disagreements resulting from an agreement between Engrano and buyer that cannot be solved in a mutual discussion will be notified by the competent court within the jurisdiction of Rotterdam unless Engrano prefers to lay the dispute before the jurisdiction of the domicile of the buyer, with exception of the disputes that belon to the jurisdiction of the cantonal judge.